>> chỉ còn là đây <<
<< và đây >>
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
..

.
.
.
.
.

.
.
.

80s toys - Atari. I still have